Thursday, 26 May 2011

Jeevitharekha -Poem

IhnX          A³hÀ jm Dab\ÃqÀ 

PohnXtcJ

Xnfbv¡psa³ hnImcþ
¯pSn¸mWn¶£cw
ASntbäphoWþhmIyw
]nSbp¶XmWpþImhyw
s]mSn]nSn¡m¯bpffw
]mSp¶sX³ kzImcyw
s]¿pao,sb³ buÆ\w
tXmcp¶XmWpþtimIw
Nm«hmtdä lr¯nÂ
Nqs«cn¡p¶pþtemIw
BÀ¯pNncn¨p, Npäpw
Iq«ncn¡p¶\njvSw
IqsSmcp¡msX tamlw
ASbncn¡p¶ Imew
]Ient\m sImSnbnd¡w
AcnInembnchpam{Xw. 2 comments:

Jijimon said...

Very interesting poem.
best wishes

Anonymous said...

മനസ്സില്‍തട്ടുന്ന വരികള്‍. താങ്കള്‍ക്ക് ആയുരാരോഗ്യസൗഭാഗ്യങ്ങള്‍ നേരുന്നു.

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം,

റനീഷ് രാജ്, തിരുവനന്തപുരം

ജീവിതം...ഈവിധം.. (അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍)

 ഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃ ...