Tuesday, 31 May 2011

Shri. Jigeesh (My friend)

Shri. Jigeesh


Speech - Shri. Chandanam Ravi

Shri. Chandanam Ravi


Shri. Sasidharan

Shri. Arun Bhaskar

Anwar Shah Umayanalloor
Audience

Speech : Additional Chief Secretary

Pusthaka Parichayam - Shri. ChunakkaraSpeech : Shri. Karyavattom

Speech : Hon'ble Minister

Speech : Shri. Ayyappan Kurukkal

Monday, 30 May 2011

Shri. Chunakkara, Shri. Karyavattom with..


Shri. Ayyappan Kurukkal with me

Shri. Binshad (Nephew), My Father, Uncle etc.

Shri. Yousuf (Uncle), Shri. Safarulla (Brother) and My Father


Shri. Balachandran Nair (My Section Officer), Shri. Vinu and Shri. Sreenivasan (My Friends)


Saturday, 28 May 2011

അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂരിന്റെ ആറു പുസ്തകങ്ങളുടെ (കാവ്യസമാഹാരങ്ങള്‍) പ്രകാശനച്ചടങ്ങുകള്‍
വി.ജെ.ടി. ഹാള്‍, തിരുവനന്തപുരം (2013) - ആറാമത് പുസ്തകം - ഉദയമാവുക - പ്രകാശനം-ശ്രീ. എ.പി. അനില്‍കുമാര്‍ (ബഹു. ടൂറസം വകുപ്പു മന്ത്രി), പുസ്തക സ്വീകാരം- പ്രശസ്ത കവി ശ്രീ. പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്, വേദിയില്‍- ‍ശ്രീ. എം.എം. ഹസ്സന്‍, ഡോ. എം.ആര്‍. തമ്പാന്‍ (ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഡയറക്ടര്‍), ഡോ. വിളക്കുടി രാജേന്ദ്രന്‍, ശ്രീ. വിജയകുുമാര്‍, ശ്രീ. തിരുവല്ല ശ്രീനി തുടങ്ങിയവര്‍
 
ഇന്ദിരാഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം (2011) - അഞ്ചാമത് പുസ്തകം -ഈവിധം ജീവിതം - പ്രകാശനം-ശ്രീ. കെ.സി. ജോസഫ് (ബഹു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പു മന്ത്രി), പുസ്തക സ്വീകാരം- ശ്രീ. പി.വി. ഗംഗാധരന്‍ (മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍, മാതൃഭൂമി), വേദിയില്‍- ‍ശ്രീ. തലേക്കുന്നില്‍ ബഷീര്‍ (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, കെ.പി.സി.സി), ഡോ. എം.ആര്‍. തമ്പാന്‍ (ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഡയറക്ടര്‍), ഡോ. വിളക്കുടി രാജേന്ദ്രന്‍ (മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി, വൈലോപ്പിളളി സംസ്കൃതിഭവന്‍), അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍ (ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്) തുടങ്ങിയവര്‍
 
പബ്ലിക് ലൈബ്രറി സരസ്വതി ഹാള്‍, കൊല്ലം (2010) - നാലാമത് പുസ്തകം - സഹനം - പ്രകാശനം- പ്രശസ്ത കവി ശ്രീ.  കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍, പുസ്തക സ്വീകാരം- കവയിത്രി ശ്രീമതി. ലീലാ ഉപാധ്യായ, വേദിയില്‍- ശ്രീ. പാരിപ്പളളി രാജീവ് (കവി), ഡോ. മുഞ്ഞിനാട് പത്മകുമാര്‍ (കവി), ശ്രീ. അഹമ്മദ് ഉഖൈല്‍ (റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍, ചന്ദ്രിക), ശ്രീ. ഉമയനല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിളള, ശ്രീ. ആശ്രാമം ഓമനക്കുട്ടന്‍ (കവി), അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍ (ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്) തുടങ്ങിയവര്‍
പി.ആര്‍. ചേംബര്‍, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം (2008) - മൂന്നാമത് പുസ്തകം -മറഞ്ഞുപോകുംമുന്‍പേ..- പ്രകാശനം- ശ്രീ. എന്‍. വിജയകുമാര്‍  (ബഹു. നിയമ വകുപ്പു മന്ത്രി), പുസ്തക സ്വീകാരം- ശ്രീ. ചുനക്കര രാമന്‍കുട്ടി (പ്രശസ്ത കവി), സമീപം- അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍ (ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്)
 
പ്രസ്സ് ക്ലബ്ബ്, തിരുവനന്തപുരം (2007) - രണ്ടാമത് പുസ്തകം - ഇനിയെങ്കിലും - പ്രകാശനം- ശ്രീ. എം.എ. ബേബി (ബഹു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പു മന്ത്രി), പുസ്തക സ്വീകാരം- ശ്രീ. കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍ (പ്രശസ്ത കവി), സമീപം- അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍ (ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്)


പ്രസ്സ് ക്ലബ്ബ്, തിരുവനന്തപുരം (2006) - ആദ്യപുസ്തകം - ഇടത്താവളം - പ്രകാശനം-ശ്രീ. എന്‍.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്‍ (ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി), പുസ്തക സ്വീകാരം- ശ്രീമതി. ലിസ്സി ജേക്കബ്ബ് (ബഹു. അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, പൊതുഭരണം), വേദിയില്‍- ശ്രീ. ചുനക്കര രാമന്‍കുട്ടി (പ്രശസ്ത കവി), ശ്രീ. കാര്യവട്ടം ശ്രീകണ്ഠന്‍ നായര്‍ (കവി), ശ്രീ. അയ്യപ്പന്‍ കുരുക്കള്‍ (ഗായകന്‍), ശ്രീ. ചന്ദനം രവി (മാനേജിംഗ് എഡിറ്റര്‍, സമഷ്ടി), ശ്രീ. അരുണ്‍ ഭാസ്കര്‍ (എഡിറ്റര്‍, സമഷ്ടി), അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍ (ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്)

JAAGRATHA (Poem) Font - ML TT Karthika

IhnX                                              A³hÀ jm Dab\ÃqÀ            Pm{KX

DWÀ¶pt\m¡pI! ]pXnsbmcpjÊpambv
h¶nXm\n¡p¶p Imew
hni¶ hbdnt\mtSmtXWvS­, taen \mw
]in ad¶oSphm³ thKw.

sIme¨ncnIÄ apg¡pthmÀs¡ms¡bpw
sXfnt¨InSmw ]pXp Zo]w
Ad¨ds¨´n\mbv \n¡pþ¶pd¨p \mw
hnfnt¨mXpssIIyktµiw.

\nhÀ¶p\n¡pI! AXnthKan\n \½Ä
ssIhcnt¡WvS­XmWqÀÖw
Xpdn¨pt\m¡ntbmÀ {Kln¡s« taenepw
hnd¨pt]mInsö kXyw.

adªp\n¡pthmÀ ho­WvSpw {ian¨nSmw
NXn¨phogv¯phms\¶mÂ
adn,¨tXbkv{Xw sXmSpt¡­WvSbn\n \apþ
¡pS¨phmÀ¡mtaItemIw.

Xncns¨´pem`sat¶mÀ¡msX X½nÂ\mþ
tatI­­WvSXmßmhnizmkw
Znimt_m[tamtSsbmcpan¨ptNcn \mw
hniztPXm¡Ä¡p Xpeyw.

Cu PK¯n¸nd,s¶m¶pt]mepbcphmþ
\mImsX thZ\n¡pt¼mÄ
IpXnc¡pf¼SnIÄt]mse kpZrVambvþ
¯ocs« \c[À½i_vZw.

ADIYALAN (malayalam poem) - Font - ML TTKarthika


IhnX                                      A³hÀ jm Dab\ÃqÀ


        ASnbmf³ ?

F´n\o Kuchw? ]p©ncn¨oSpI!
Aenbs«,bncpfp¶ `mhw
ZpÀ¤¯n\pffn¯f¨n«Nn´IÄ                                                    
\pIcs« ho­pWvSpwþshfn¨w.

Xoc¯pImWp¶ ]qac¯n³Nmsc
\n¡pInednbnÃþbpjvWw,
Xmg¯ncn¸hÀ XWemkzZn¡nte,
sIm¼¯pZnbv¡pþku`mKyw.

Xpcp¯mbnSmsX, Xncp¯ms\mcp§pI!
DbÀs¯gpt¶Â¡s« kvt\lw
kplr¯msbmcn¡eSp¯pht¶bv¡mw
aSn¨p\n¡p¶ kpkvtacw.

Øm\am\§Ä¡XoXcmbv, \ÃhÀþ
\·IÄ hÀjn¨ a®nÂ
Ibv¸Ã; IcpWmarXw ]IÀ¶otSWþ
at\ym\ytamXp¶ hm¡nÂ.

A`n\h,taemfcmbv, [\yPohnXwþ
sIm¯nhen¡pInÂþkXyw;
Idbä,bdnhn³\nesamcp¡p¶hÀ

X¨p XIÀ¡pam IrXyw.


        \msfbÃn¶p\m,sam¶mIWw hcpwþ
        Imew NncnXqIn\n¡m³
        CÃ! kzbw\ne\n¸p,apbÀ¨bpþ
        sa¶ ktµiapdbv¡m³.

Hcp Zf¯nÂhoWpcpfp¶ \ocpt]mÂ
PohnXw ]mcn \o§pt¼mÄ
F´n\o Kuchw; ]p©ncn¨oSpI!
]pecs«,sbmcp\Ã Imew. 

Anwar Shah Umayanalloor
Book Releasing-"IDATHAVALAM" (Shri. Chunakkara Ramankutty, AnwarShah Umayanalloor, Smt. Lizzie Jacob (Hon'ble Additional Chief Secretary), Shri. N.K. Premachandran (Hon'ble Minister for Water Resources) and Shri. Karyavattom Sreekantan Nair

 "INIYENKILUM" (Shri. M.A. Baby (Hon'ble Minister for Education & Culture), Anwar Shah Umayanalloor & Shri. Kureepuzha Sreekumar

    "MARANJUPOKUM MUNPE"  (Shri. Chunakkara Ramankutty, Shri. M. Vijayakumar (Hon'ble Minister for Law and Parliamentary Affairs) and Anwar Shah UmayanalloorA³hÀ jm Dab\ÃqÀ                   

sImÃw PnÃbnse Dab\Ãqcn P\n¨p. ]nXmhv: Fw. A_vZpÄ djoZv, amXmhv:sI. _pjvdm _ohn. PnÃbnse hnhn[ Iemeb§fn Nn{XIem²ym]I\mbn tkh\a\pjvTn¨p. 2001þ sImÃw Sn.sI.Fw. skân\dn ]»nIv kvIqfn A²ym]I\mbncns¡, Xncph\´]pcw Kh¬saâv sk{It«dnbän DtZymKw e`n¨Xns\¯pSÀ¶v A²ym]IPohnXw Ahkm\n¸n¨p. \nehnepff Kh¬saâv IeWvS­­À cq]Iev]\ sNbvXXn\pÄs¸sS, kÀ¡mcnÂ\n¶pw Ggp XhW hninjvStkhm ]pckvImcw e`n¨n«p­­WvSv. hnhn[ Øe§fn s]bnânwKv FIvkn_nj\pIÄ \S¯nbn«p­­WvSv. Ip«n¡mewapX B\pImenI {]kn²oIcW§fn IhnXIsfgpXnhcp¶p.

    `mcy     :    dko\
   a¡Ä    :    ^m¯na       
                  Bbnjm kp¯m\


       IrXnIÄ :                
                  CS¯mhfw         (Imhykamlmcw) þ2006
                  C\nsb¦nepw                  ''         þ2007     
                  adªpt]mIpwap³t]..        ''         þ2008      
                  kl\w                         ''         þ2010
                  Cuhn[w..PohnXw               ''         þ2011       

Thursday, 26 May 2011

Jeevitharekha -Poem

IhnX          A³hÀ jm Dab\ÃqÀ 

PohnXtcJ

Xnfbv¡psa³ hnImcþ
¯pSn¸mWn¶£cw
ASntbäphoWþhmIyw
]nSbp¶XmWpþImhyw
s]mSn]nSn¡m¯bpffw
]mSp¶sX³ kzImcyw
s]¿pao,sb³ buÆ\w
tXmcp¶XmWpþtimIw
Nm«hmtdä lr¯nÂ
Nqs«cn¡p¶pþtemIw
BÀ¯pNncn¨p, Npäpw
Iq«ncn¡p¶\njvSw
IqsSmcp¡msX tamlw
ASbncn¡p¶ Imew
]Ient\m sImSnbnd¡w
AcnInembnchpam{Xw. ജീവിതം...ഈവിധം.. (അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍)

 ഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃ ...