Saturday, 28 May 2011

ADIYALAN (malayalam poem) - Font - ML TTKarthika


IhnX                                      A³hÀ jm Dab\ÃqÀ


        ASnbmf³ ?

F´n\o Kuchw? ]p©ncn¨oSpI!
Aenbs«,bncpfp¶ `mhw
ZpÀ¤¯n\pffn¯f¨n«Nn´IÄ                                                    
\pIcs« ho­pWvSpwþshfn¨w.

Xoc¯pImWp¶ ]qac¯n³Nmsc
\n¡pInednbnÃþbpjvWw,
Xmg¯ncn¸hÀ XWemkzZn¡nte,
sIm¼¯pZnbv¡pþku`mKyw.

Xpcp¯mbnSmsX, Xncp¯ms\mcp§pI!
DbÀs¯gpt¶Â¡s« kvt\lw
kplr¯msbmcn¡eSp¯pht¶bv¡mw
aSn¨p\n¡p¶ kpkvtacw.

Øm\am\§Ä¡XoXcmbv, \ÃhÀþ
\·IÄ hÀjn¨ a®nÂ
Ibv¸Ã; IcpWmarXw ]IÀ¶otSWþ
at\ym\ytamXp¶ hm¡nÂ.

A`n\h,taemfcmbv, [\yPohnXwþ
sIm¯nhen¡pInÂþkXyw;
Idbä,bdnhn³\nesamcp¡p¶hÀ

X¨p XIÀ¡pam IrXyw.


        \msfbÃn¶p\m,sam¶mIWw hcpwþ
        Imew NncnXqIn\n¡m³
        CÃ! kzbw\ne\n¸p,apbÀ¨bpþ
        sa¶ ktµiapdbv¡m³.

Hcp Zf¯nÂhoWpcpfp¶ \ocpt]mÂ
PohnXw ]mcn \o§pt¼mÄ
F´n\o Kuchw; ]p©ncn¨oSpI!
]pecs«,sbmcp\Ã Imew. 

No comments:

ജീവിതം...ഈവിധം.. (അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍)

 ഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃഃ ...